Bab 1 CTU

BAB 1
KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

Selepas mempelajari bab ini pelajar dapat:
n  Mendefinisikan konsep asas hubungan etnik
n  Menjelaskan peringkat-peringkat hubungan etnik.
n  Mengaplikasi konsep integrasi etnik dalam konteks kehidupan masyarakat majmuk Malaysia.

1.1 PENGENALAN
n  Bab ini akan membincangkan beberapa konsep penting dan aplikasinya dalam mewujudkan hubungan harmoni antara etnik di Malaysia. Antara konsep penting termasuklah konsep etnik, masyarakat, budaya, integrasi dan sebagainya.
n  Bab ini juga akan membincangkan peringkat-peringkat hubungan etnik yang dikemukakan oleh para pengkaji masyarakat dan aplikasinya dalam konteks negara kita Malaysia
1.2 KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK
1.2.1 Masyarakat
n  Kamus Dewan : Masyarakat (society) dapat didefinisikan sebagai kumpulan individu yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu.[1]
n  Jaringan perhubungan antara individu dalam sesebuah masyarakat khususnya melalui hubungan bersemuka yang berulangkali akan membina kesepaduan masyarakat sebagai satu unit sosial.
n  Seterusnya perhubungan yang erat tersebut akan membentuk sistem sosial seperti  berkongsi kebudayaan, adat, nilai, undang-undang dan sebagainya.
n  Contoh : budaya gotong royong, nilai ziarah menziarahi, sama-sama merayakan hari kebesaran dan sebagainya.
n  Jelasnya, masyarakat adalah sekumpulan insan yang berkongsi budaya , memduduki satu-satu kawasan dan kewujudan mereka adalah sebagai satu entiti yang bersatu padu.
n  Dari keterangan di atas dapatlah dikatakan bahawa  Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang bangsa atau “masyarakat majmuk”.
1.2.1.1 Masyarakat Majmuk
     Istilah masyarakat majmuk  dipelopori oleh J.S Furnivall menerusi kajiannya mengenai masyarakat Indonesia dan Myanmar.
             Menurut beliau masyarakat majmuk ialah masyarakat yang terdiri dari pelbagai etnik. Masing-masing mempunyai agama, kebudayaan, bahasa dan adat resam. Walau pun mereka hidup di bawah satu sistem politik, namun mereka menjalani kehidupan secara berasingan. Interaksi di antara mereka adalah amat sedikit dan amat terbatas. Interaksi wujud hanya dalam bidang ekonomi seumpama ketika proses jual beli di pasar sahaja. Seterusnya pemisahan tersebut berlarutan sehingga di bidang pekerjaan, di mana bidang pekerjaan adalah mengikut etnik atau kaum tertentu (Ruslan Zainuddin, et al. 2005) 
     Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Penduduknya terdiri dari pelbagai etnik seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, Bajau, Iban dan sebagainya. Pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia adalah disebabkan oleh perkembangan industri bijih timah dan getah yang pesat di sekitar abad ke 19.
     Walau pun etnik ini tinggal di dalam sebuah negara dan di bawah satu sistem politik (pemerintahan penjajah British), namun masing-masing tetap dengan tradisi,  identiti, adat resam, budaya, agama mereka.  Senarion ini dapat dilihat dalam sambutan hari kebesaran etnik masing-masing  hari ini.
1.2.1.2 Ciri-Ciri Masyarakat
n  Berkelompok
-Masyarakat tidak akan wujud tanpa  kehidupan secara berkelompok. Adalah mustahil seseorang individu mampu menyediakan keperluan hidupnya tanpa bergantung pada individu lain. Oleh itu kehidupan berkelompok  membolehkan satu anggota masyarakat berinteraksi dengan anggota yang lain dan bergantung hidup dengan anggota masyarakat yang lain.


n  Berbudaya
-Interaksi antara anggota masyarakat akan melahirkan budaya, umpamanya budaya makan dengan tangan bagi orang Melayu. Budaya ini akan diperturunkan dari satu generasi kepada satu generasi.
n  Berinteraksi
-Syarat utama wujudnya sesebuah masyarakat ialah  terdapatnya perhubungan, interaksi dan bekerjasama di antara anggota masyarakat. Perhubungan, interaksi dan bekerjasama ini boleh berlaku secara lisan atau tidak lisan.  
n  Mengalami perubahan
- Sesebuah masyarakat  adalah tidak statik dan pasti mengalami perubahan. Perubahan tersebut belaku disebabkan faktor-faktor yang berasal dari  masyarakat  itu sendiri. Sebagai contoh penemuan ubat-ubatan moden kini telah merubah kepercayaan dan amalan masyarakat Melayu dari perubatan tradisional kepada perubatan moden.
n  Mempunyai kepimpinan
-Setiap masyarakat mesti wujud sistem politik dan kepimpinan. Ia wujud di pelbagai peringkat  sama ada kepimpinan peringkat rendah,sederhana mahupun tinggi. Sebagai contoh bapa adalah pemimpin keluarga, penghulu adalah pemimpin kampung dan Perdana Menteri pemimpin negara. 
n  Mempunyai aturan sosial
- Setiap masyarakat mesti mempunyai aturan sosial yang berupa peraturan dan undang-undang. Ia berfungsi menunjuk ajar dan mengawal pergerakan anggota masyarakat .
1.2.2 Budaya
n  Budaya atau kebudayaan (daripada perkataan Sanskrit buddayah, yang merupakan kata jamak bagi perkataan buddhi, yang bermaksud budi pekerti atau akal) secara amnya membincangkan hal-hal berkaitan budi dan akal manusia. Di dalam pengertian yang luas pula bermaksud segala sesuatu yang dibawa atau dikerjakan oleh manusia, berlawanan dengan "perkara semula jadi"' yang bukan diciptakan atau boleh diubah oleh manusia.
n  Kamus Dewan (2005) “Budaya adalah kemajuan fikiran, akal budi (cara berfikir), berkelakuan dan sebagainya” (Kamus Dewan Edisi Keempat. 2005) .
n  Menurut Edward B. Taylor, budaya adalah satu konsep menyeluruh yang  mengandungi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, tatasusila, undang-undang, adat resam dan lain-lain kebolehan serta kebiasaan yang diperolehi oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
n  Jelasnya di sini budaya adalah suatu cara hidup yang diamalkan oleh satu-satu kumpulan insan. Ia merangkumi sistem politik, ekonomi, sosial, kepercayaan, adat, nilai dan sebagainya.
1.2.2.1    Ciri-ciri budaya:

n  Boleh dipelajari
-Ia tidak lahir dengan sendiri, oleh itu mesti dipelajari. Ibu bapa mengajar anaknya bagaimana cara makan, minum,  berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dan sebagainya.
n  Boleh diwarisi
-Ia boleh diperturunkan daripada satu generasi kepada satu generasi. Budaya rakyat Malaysia (Melayu, Cina dan India) hari ini merupakan warisan dari nenek moyang mereka dahulu.

n  Boleh dikongsi
-Ia bukan dihadkan kepada satu-satu etnik sahaja, tetapi boleh diamalkan juga oleh etnik lain. Umpamanya makan nasi lemak, roti canai, nasi ayam yang sudah menjadi budaya rakyat Malaysia.

n  Boleh berubah-ubah
-Budaya adalah tidak statik, tetapi berubah-ubah mengikut kesesuaian zaman, masa dan tempat. Sebagai contoh sebelum merdeka kebanyakan rumah beratap nipah, dan berubah kepada atap genting dewasa ini. Dulu ekonomi masyarakat Malaysia kebanyakannya berteras ekonomi sara diri dan telah berubah kepada ekonomi kapitalis.
n  Bersifat sejagat
-Ia wujud dalam semua kelompok manusia, umpamanya budaya menghormati alam sekitar. Walau bagaimana pun budaya ini berbeza antara satu etnik dengan etnik lain disebabkan oleh nilai setempat, pengaruh luar, agama dan sebagainya
n  Mempunyai unsur simbolik
-Unsur-unsur berupa  imej (bendera, warna, logo, lambang dan sebagainya), bunyi (siulan, bunyian alat muzik ), isyarat,( isyarat tangan, muka dan sebagainya) mempunyai makna tertentu kepada anggota masyarakatnya.

1.2.3          Etnik
n  Etnik : kelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam. Ini termasuk adat resam, kegiatan ekonomi, bahasa dan pakaian.
n  Ras : ras adalah merujuk kepada kelompok manusia yang mempunyai ciri persamaan dari segi fizikal seperti warna kulit dan sifat-sifat biologi.
Pengkaji  barat, Carl von Linne mengkategorikan manusia kepada  (Mansor Mohd Noor, et al.2006):
                i.Caucasoid (putih)
                ii. Negroid (hitam)
                iii. American (merah)
                iv. Mongoloid (kuning)
1.2.4 Bangsa
n  Bangsa : Merujuk kepada kelompok manusia yang mempunyai asal usul atau keturunan yang sama.
n  Biasanya konsep bangsa digunakan untuk menggambarkan bilangan anggota etnik yang besar dalam satu-satu kelompok. i.e. bangsa Cina, Melayu, India dan lain-lain.
n  Pada peringkat lebih tinggi dalam konteks Malaysia, bangsa menggambarkan anggota etnik yang lebih besar yang mana di bawahnya terdapat kelompok etnik. i.e Melayu, Cina, India dsb.
Sistem Nilai Yang Lahir Dari Konsep Asas  Hubungan Etnik
n  Etnisiti : Rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik. Sejarah, nilai, sikap dan tingkah laku yang sama yang menyatukan mereka.
n  Etnosentrisme : Kepercayaan dan  kebanggaan yang wujud di kalangan anggota sesebuah kelompok bahawa kehebatan  cara hidup, budaya warisan serta etisiti mereka adalah jauh lebih baik dari kelompok lain.
n  Kepercayaan begini akan membawa beberapa implikasi:
                                                         i.            Menolak apa-apa yang baik yang terdapat dalam budaya lain
                                                       ii.            Mencetuskan persengketaan senyap kerana budaya etnik lain dianggap mengganggu dan meruntuhkan martabat manusia
                                                      iii.            Sukar untuk mewujudkan persefahaman antara etnik kerana sikap ego dan kebanggaan yang melulu
                                                     iv.            Menjadikan cara hidup dan kebudayaan sendiri sebagai piawai untuk mengukur cara hidup dan budaya etnik lain
                                                       v.            Enggan mengetahui cara hidup dan budaya etnik lain sehingga menjadikan mereka seperti “katak di bawah tempurung”.

n  Rasisme : Pandangan pemikiran dan kepercayaan negatif sesuatu kelompok terhadap kelompok lain berdasarkan fizikal atau biologi.
n  Diskriminasi : Perbuatan membezakan seseorang individu atau kelompok berasaskan ciri-ciri etnik.
n  Prejudis : Pandangan negatif terhadap kelompok lain. Ianya dibuat berdasarkan generalisasi dan prasangka sahaja.

n  Dalam konteks hubungan etnik ianya berlaku apabila satu etnik memandang rendah terhadap etnik lain. Kesan prejudis dapat dilihat bilamana satu etnik berlumba untuk mendapat sesuatu yang terhad baik dari segi politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.
n  Streotaip : Ia terbentuk daripada sikap prejudis  terhadap etnik-etnik lain. Walau pun sesuatu perlakuan itu dilakukan oleh sekumpulan kecil etnik , tetapi  kerana sikap prejudisnya maka ia dianggap seluruh etnik tersebut mempunyai perlakuan yang sama.
n  Oleh itu stereotaip bolehlah didefinisikan sebagai gambaran berlebih-lebihan tentang perlakuan samada ianya positif mahupun negatif terhadap satu-satu kumpulan.
n  Contohnya penulis barat mengatakan: “kekayaan yang dimiliki oleh orang Cina kerana kerjas keras mereka, manakala kemiskinan orang Melayu adalah kerana sikap malas dan boros mereka”. Pandangan streotaip orang Melayu terhadap orang Cina: “Orang Cina adalah pengotor”,


1.3   KONSEP INTEGRASI DAN PERPADUAN
Definisi integrasi (integration) : Satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial, ekonomi dan petempatan dalam sesebuah unit politik (Ruslan Zainuddin, et al. (2005).

n  Menurut Ting (1977) : integrasi sosial  adalah proses menyatu padukan berbagai kelompok dalam masyarakat melalui satu identiti bersama dengan menghapuskan perbezaan identiti masing-masing (Ting, 1977).
n  Jelasnya bahawa integrasi akan wujud dalam sesebuah masyarakat apabila ahlinya menerima ciri ahli yang lain tanpa merujuk kepada identiti dan asal usul ras mereka. Ianya akan melenyapkan sikap prasangka, diskriminasi terhadap satu sama lain.
n  Istilah integrasi sosial ini adalah cetusan idea seorang ahli sosiologi British David Lockwood di dekad 1950an dalam usaha beliau  mencari formula keamanan dan keharmonian bagi sesebuah masyarakat yang berbilang etnik.

Menurut Shamsul Amri integrasi etnik dapat diklasifikasikan kepada beberapa Jenis, antaranya:  
■    Integrasi wilayah : Mengurangkan jurang perbezaan antara wilayah dalam konteks ekonomi, politik, sosial dsb.
n  Integrasi ekonomi : Mengurangkan jurang ekonomi antara kumpulan etnik
n  Integrasi kebudayaan : Usaha menyatukan budaya pelbagai etnik sehingga menjadi budaya kebangsaan.
n  Integrasi sosial : Usaha menyatupadukan rakyat melalui program-program sosial.
n  Integrasi pendidikan : Usaha menyatupadukan rakyat melalui program-program pendidikan.
n  Integrasi politik : Usaha menyatupadukan rakyat melalui kerjasama politik dan melalui konsep pembahagian kuasa.
n  Perpaduan : Satu proses menyatupadukan seluruh anggota masyarakat dan negara melalui ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air (Ruslan Zainuddin,2005).
n  Jelasnya perpaduan adalah melibatkan penyatuan masyarakat dalam semua aspek kehidupan baik fizikal, ekonomi, politik dan sosial.
n  Perpaduan adalah penting bagi mewujudkan kestabilan politik yang mana akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. (.2007)


1.4 TEORI INTEGRASI ETNIK
Menurut ahli soiologi (Shamsul Amri. 2005) integrasi etnik berlaku dalam beberapa peringkat, antaranya:
                     i.            SEGREGASI (Segregation)
n  Hubungan yg bersifat pemisahan antara etnik di dalam kawasan tempat tinggal, persekolahan, pengangkutan kemudahan awam dsb sesebuah negara. Hubungan bentuk ini sepertimana dasar apartheid yg di amalkan oleh negara Afrika Selatan.
ii.            AKOMODASI (Acomodation)
n  Proses etnik menyedari norma dan nilai mereka antara satu samalain namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Walau bagaimana pun mereka hidup dalam harmoni. i.e Swiss.
iii.           AKULTURASI
n  Proses penerimaan budaya dari kelompok lain sehingga kebudayaan kelompok tersebut diterimapakai sebagai kebudayaan sendiri.
Proses penerimaan tersebut sesekali tidak akan menyebabkan hilang identiti asal mereka. i.e pemberian ‘ang pow’ pemakaian tali leher dsb. oleh masyarakat Malaysia.

iv.              ASIMILASI
n  Proses pencantuman dan penyatuan etnik yang berlainan budaya sehingga terbentuk satu kelompok manusia yg mempunyai identiti yang sama. Di Malaysia ia berlaku pada masyarakat Baba Nyonya Melaka, masyarakat Cina Kelantan.
n  Teori asimilasi ini menggunakan formula A+B+C = A
n  A mewakili etnik dominant, manakala B dan C mewakili etnik minoriti. Ideanya ialah lama kelamaan semua kumpulan akan mematuhi pola-pola golongan dominan dan melupakan kebudayaan dan identiti masing-masing.
v.               AMALGAMASI
n  Proses percampuran budaya dan ras sehingga membentuk budaya dan ras yang baru. Cara utamanya ialah melalui perkahwinan campur.
n  Teori  ini menggunakan formula A+B+C = D
n  A,B dan C mewakili etnik yang berlainan, manakala D adalah etnik yang terhasil dari penyatuan A, B dan C.

1.4   HUBUNGAN ETNIK MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
Menurut Islam, manusia walaupun berlainan bangsa, kulit, bahasa dan agama adalah berasal dari keturunan yang sama iaitu Adam a.s. Ini dinyatakan oleh Allah swt:
“Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak Adam dan Kami angkut (permudahkan mereka dalam perjalanan di daratan dan di lautan dan Kami kurniakan mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan” (a-l-Israk:70)
● Dalam Islam, Islam juga tidak membezakan antara seseorang dengan seseorang yang lain berdasarkan warna kulit, etnik dan sebagainya. Sabda Rasulullah saw:
       Tidak ada kelebihan bangsa Arab ke atas bangsa Ajam dan tidak ada kelebihan bangsa Ajam ke atas bangsa Arab”.

● Sehubungan dengan itu Rasulullah pernah memarahi Abu Zarr apabila Abu Zarr menghina Bilal dengan mengatakan “wahai anak hitam”. Sabda Rasulullah saw “Apakah engkau menghinanya kerana ibunya?, sesungguhnya pada diri mu itu terdapat sifat-sifat jahiliyah” (Sahih Bukhari)

● Seterusnya Islam menganjurkan supaya umat Islam mewujudkan hubungan yang mesra antara umat manusia sepertimana firman Allah: Hujurat : 13


“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu”).
                        Bibliografi
1.       Kamus Dewan Edisi Keempat. 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
2.       Mansor Mohd Noor. Abdul Rahman Abdul Aziz dan Mohamad Aminuddin Iskandar Lee. (2006).   Hubungan Etnik Di Malaysia. Kuala Lumpur: Pearson Prentice Hall.
3.       Ruslan Zainuddin. Mohd Mahadee Ismail dan Zaini Othman. (2005). Kenegaraan Malaysia. Kuala Lumpur: Oxford Fajar.
4.     Shamsul Amri Baharuddin (ed). (2007).  Modul Hubungan Etnik, Shah Alam: Pusat Penerbitan        Universiti (UPENA) UiTM,[1] Kamus Dewan Edisi Keempat. 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan